Бош саҳифа Мавзулар Ғазал

Ғазал

Ким кўрубтур, эй кўнгул, аҳли жаҳондин яхшилиғ

Ўзбек адабиётининг йирик намояндаси шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур умрининг кўп қисмини от устида, жангу жадалларда кечирган бўлса – да, инсоният учун бой...

“Ҳар нечук доғ ўлса ўлсун, доғи ҳижрон ўлмасун…”

Султон Яъқуб сайланмасидан парчалар   *** Чун тикандин айру эрмаз дойимо гул яфроғи, Не учун олур кафи пойин кўзум мужгонидин?   *** Ким эмас ошиқ сенга, солсанг мени кўздин вале, Ошиқеким содиқ...

Жон нисор айлай санго

* * *   Баҳор айёмида ул хатти райҳонимни соғиндим, Ки, яъни, ҳурваш, зулфи паришонимни соғиндим.   Саропо ишва бирла дилраболар хайли яктоси, Назокат кишварида шоҳи давронимни соғиндим.   Қади – тубо,...

Васлинг ўйида қолмади ҳеч сабру қарорим

* * * Бўлма ғофил бу ҳаётда, ҳар нафасдан топ зиё, Кеча, кундуз, шоҳ, гадо ё хору хасдан топ зиё.   Офтобу ойнинг зиёси барчага бирдек аён, Қудрати Ҳақдан...

«Муҳаббат гулшанида сайраюб юрган ғазалхонмен»

Махмур КОРИЗИЙ ғазалларидан   * * *   Паришон хотиримға бир ширин маҳваш хаёли бас, Вале бу ғам туни ҳамдам бўлурға хатту холи бас.   Не деб ман лолаю гулни тамошасини...

«Чун ҳақиқат нури ул ораз тажаллисиндадур»

ҲУСАЙНИЙ   * * *   Мушкбў хаттинму дей ё лаълу дурборинму дей, Кўзи имонинму дей ё зулфи зунноринму дей?   Кавсари лаълинму айтай, йўқса хаттидин анинг, Теграсида сабзаи жаннат намудоринму дей?   Сабзаву...

«Менинг фироғиму анинг висоли тун била тонг»

Алишер НАВОИЙ   * * *   Оташин гул баргидин хилъатки, жононимдадур, Хилъат эрмас, ул бир ўтдурким, менинг жонимдадур.   Оташин лаълидурким, анда музмар бўлди жон, Оташин гул баргидин хилъатки, жононимдадур.   Жон қуши...

«Очма рухсорингни, жоно, мунча зеболанмасун»

ВОЛА ғазалларидан   * * *   Ёшурмиш оразин ул ой ниқобимушкфом ичра, Ниҳон бўлғон киби кўздин қуёш рухсори шом ичра.   Бошингдин ўргулуб холингдин ўпсам, эътироз этма, Қи, тақбили...

«Эрур юз пора кўнглум тори зулфунг ёдидин»

МАЪДАН ғазалларидан * * *   Бода тут, соқий, раҳи майхона кўргузгил манга,. Барқи истиғнойи ишрат ёна кўргузгил манга.   Чархдин ком истамак эрмас бани одамга қурб, Муттақойи ишқдин...

«Маҳзун кўнгулни қайғудин озод қилмадинг»

БАЙРАМХОН ғазалларидан   * * *   Етмасун осеби таб сарви хиромоним санга, Эсмасун боди хазон гулбарги хандоним санга.   Бошингга эврулса жони нотавоним не ажаб, Чун тилайдур садқа бўлмоқ нотавон...

«Жамолингдин кўзум равшан»

Ҳусайн БОЙҚАРО   * * *   Ваҳки, кўнглум ноласи хар дам бузулғон жон аро. Гўйиё бир чўғз эрур, фарёд этар вайрон аро.   Ҳуққаи лаълинг аросинда эрурму дур тишинг, Ул...

«Ўйласам, маҳбубима оламда жонон ўхшамас»

ҲАЗИНИЙ ғазалларидан   Жаҳони бевафодин охири бир кун кетар бордур, Бу дунё бир работ, ҳар ким қўнуб бир-бир ўтар бордур.   Ишонма боғу роғинг, молу мулку тахту бахтингга, Қуёшдин ибрат...

«Фурқатинг солди дилу жон ичра ўт»

ФЕРУЗ ғазалларидан   *** Зиҳи бордур зуҳурингға азал бирла абад пайдо, Тафаккур айлабон зотинг, қила олмас хирад пайдо.   Не ҳикматдурки, гулдек юз ато бир кимсага айлаб, Бировда булбулосо оҳу афғон...

«Жамолингдур бу кун олам сафоси»

* * *   Дилбаримнинг зулфи сунбул, чеҳраси гулзор эрур, Бўйина ошиқ санавбар, юзина гул зор эрур.   Оғзи фастуқ, кўрки тангсуқ, ўзи мушфиқ ёр эрур, Ҳуснининг чови Хитоу Чин...

«Икки олам нақди олдингда муяссардур сенинг»

 * * *   Такаллум айласанг гоҳи лаби шаккарфишонингдин, Тасаддуқ бўлса жоним гоҳ бошингдин, гоҳи жонингдин.   Борурсан кеча-кундуз ою кундек ҳар тараф ёлғиз, Топиб бўлмас сени бир ерда сокин...

«Дилким доимо малҳам бўлубтур жонима»

* * *   Эй, суманбар, гул юзунгтак вард-и аҳмар қандадур, Қадди зебонг ила тенг сарву сановбар қандадур.   Тўти-йи жон қутини ёқут-и лаълингдин тилар, Сучи сўзлу лаълинга тенг шаҳду...

«Ўтлуғ фиғоним ўтмиш авжи фалакдин»

* * *   Не гўзалсенким, қуёшда йўқ жамолинг зийнати, Оразингдин партавидур, бил, қуёшнинг талъати.   Йўқ қадингдек сарви раънойи жаҳон бўстонида, Балки қаддинг соясидур сарв раъно қомати.   Ўт тушуб кўнглум...

«Жонимға сенинг дардинг эрур малҳам»

* * * Гул ғунча бўлур, кўрса юзини чаман ичра, Титрар кўриб ой элни шамъ анжуман ичра.   Ким кўрди анинг эрни менинг бошима менгзар, Бир лаъл Бадахшондау бир...

«Ёндурди оҳим ўти фалакнинг чароғини»

* * * Бу кўнгул жон тортадур ул лаблари маржон сори, Кимки жонлиқ бўлса майл этгай, бале, жонон сори.   Ҳар тарафдин турраи таррори дин қасдиндадур, Кофир эркан, не...

«Ишқинг ғамида дийдаи гирёнима раҳм эт»

* * *   Эй, сабо, бу кун бориб, албатта, жононим сари Арз қил, юз дарду ғам, юз қўйғанин жоним сари.   Зарра янглиғ изтиробимни шаби ҳижронида, Қил аён айлаб...

Хато ҳақида хабар

Муҳаррирга жўнатиладиган матн: