Бош саҳифа Калит сўзлар Комила Усмонова

Калит сўз: Комила Усмонова

Заҳириддин Муҳаммад Бобур

(1483–1530)   Темурий шаҳзода Заҳириддин Муҳаммад Бобур 1483-йил 14-февралда Андижонда туғилди. Бобур Ватанимиз тарихидаги такрорланмас сиймолардан биридир. У нафақат йирик адиб, буюк тарихчи, улкан олим, балки...

Алишер Навоий рубоийлари ҳақида

Шайх Аҳмад бин Худойдод Тарозий “Фунун ал-балоға” асарида (ҳижрий 840–милодий 1436–1437-йиллар) ўз давридаги ўнта шеърий жанрларга тавсиф беради (қасида, ғазал, қитъа, рубоий, маснавий, таржеъ,...

Навоий қитъалари ҳақида

Қитъа Навоий лирикасида алоҳида мавқега эга бўлган жанрлардан биридир. У шаклига кўра ғазалга яқин туради. Ундан фақат дастлабки байт қофиясининг эркинлиги билан фарқланади. Унинг...

“Эй сабо…”

Эй сабо, ҳолим бориб сарви хиромонимға айт, Йиғларимнинг шиддатин гулбарги хандонимға айт.   Буки анинг аҳд-у паймонида мен ўлсам дағи Яхши фурсат топсанг, ул бад аҳд-у паймонимға айт.   Буки...

“Мени мен истаган…”

Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас, Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд этмас. Не баҳра топқамен андинки, мендин истагай баҳра, Чу улким, баҳрайи андин тилармен, баҳраманд...

“Кўзунг не бало қаро бўлубтур…”

Кўзунг не бало қаро бўлубтур Ким, жонға қаро бало бўлубтур.   Мажмуъи давони дард қилди, Дардингки, манга даво бўлубтур.   Ишқ ичра онинг фидоси юз жон, Ҳар жонки, санго фидо бўлубтур.   Бегона...

Алишер Навоий ҳақида унинг замондошлари

Абдураҳмон Жомий: “Кел, Жомий, умр бўйи машаққат тортиб, кўнглингдан шу “беш ганж”ни дунёга чиқардинг. Сенинг бу “Беш”инг (“Хамса”нг) шундай кучли панжа бўлдики, дарёкафлар қўли...

Алишер Навоий

(1441–1501)   XV асрнинг иккинчи ярми ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги нисбий кўтарилишлар юз беради. Бу даврда Темурийлар сиёсатининг ўзига хос қирралари янада кўпроқ намоён бўла бошлайди. Амир Темур...

Атойи лирикаси ҳақида

Атойи – лирик шоир. У ўз шеърларида нозик хаёл, синчков нигоҳ, баланд дид эгаси эканлигини намойиш этади. Гўзал, эсда қоладиган ўхшатишлар, кутилмаган муболағали тасвирлар...

Атойи ғазалларидан

Ул санамким су(в) яқосинда паритек ўлтурур, Ғояти нозуклигидин сув била ютса бўлур.   То магарким салсабил обина жавлони қила, Келди жаннат равзасиндин оби Кавсар сори ҳур.   Ул иликким сувдин...

Атойи

(XV аср) Атойи XV асрда Балхда туғилган. Атойининг ҳаёт йўли, шахсияти ҳақида маълумотлар жуда кам. У асли Аҳмад Яс­савийлар насабига мансуб бўлган Исмоил Ота авлодларидан....

Яссавий ҳикматлари ҳақида

Ўзбек мумтоз адабиётида ишқ талқинлари кўп учрайди. Жумладан, Аҳмад Яссавий ҳикматларида ишқ ва ошиқ мавзуси бошқа мумтоз адабиёт намояндаларидан фарқли – ўзига хос тарзда...

Ҳикматлар

Ишқ даъвосин манга қилма, ёлғон ошиқ, Ошиқ бўлсанг бағринг ичра кўз қони йўқ, Муҳаббатни шавқи бирла жон бермаса, Зое кечар умри они, ёлғони йўқ.   Ишқ боғини меҳнат тортиб...

Аҳмад Яссавий

 (1166-йилда вафот этган)   Аҳмад Яссавийнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар етарли эмас. У Ясси яқинидаги Сайрам шаҳрида туғилган. Унинг отаси Иброҳим Туркистоннинг таниқли шайхларидан бўлган. Онаси Қорасоч...

Ўрхун-Энасой обидалари ҳақида

Ўрхун-Энасой ёдгорликларининг топилиши ва ўрганилиши XVIII асрдан бошланади. Рус хизматчиси Ремезов бу ҳақда дастлабки хабарни беради. Швед зобити Иоганн Стралленберг, олим Мессершмидт ёдгорликларни Европа...

Тўнюқуқ битиктоши

Билга Тўнюқуқ – бан. Ўзум Табғач алинга қилинтим. Турк бўдун Табғачқа кўрур арти. Турк бўдун қанин булмайин Табғачда адрилти, қанланти. Қанин қўдуб, Табғачқа...

Ўрхун-Энасой обидалари

Мазкур обидаларнинг топилиши Ўрхун ҳамда Энасой дарёларининг ҳавзалари билан боғлиқ. Гарчи бундай қадимий обидалар кейинчалик Сибир ва Мўғулистоннинг бошқа жойларидан, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё,...

Достон ва унинг турлари

Достон – халқ оғзаки ижодининг энг йирик жанри бўлиб, у қаҳрамонлик, ишқий-саргузашт, фантастик мазмунга эга бўлган воқеаларни баён қилувчи асар. Қаҳрамонларнинг саргузаштлари, ўзаро муносабатлари ва...

“Рустамхон” достони ҳақида

Достоннинг бош қаҳрамони Рустам ёшлигидан бақувват, мард ва жасур бўлиб улғайди. Достон воқеалари ривожида Рустамнинг қўрқмас ва довюраклигини, чин инсонийлик сифатларини кўриш мумкин. Кундошлари...

Хато ҳақида хабар

Муҳаррирга жўнатиладиган матн: